Martin Solveig feat. Sam White
+1 [Tujamo remix] (2015)